Garanties

Op deze pagina staat het verzendbeleid van Cadeau momenten beschreven.

Verzendbeleid producten Cadeau momenten

 • Cadeaumomenten garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 • De onder een genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de contractant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Cadeaumomenten.
 • Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Cadeaumomenten de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de contractant, naar keuze van Cadeaumomenten vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de contractant zich reeds nu de vervangen zaak aan Cadeaumomenten te retourneren en de eigendom daarover aan Cadeaumomenten te verschaffen.
 • De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Cadeaumomenten, de contractant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Cadeaumomenten is niet aansprakelijk te stellen voor enigerlei gebreken veroorzaakt door het handelen van derde partijen.
 • Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Cadeaumomenten niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 • Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de contractant uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de contractant is verkocht en geleverd.
 • Cadeaumomenten is niet aansprakelijk te stellen voor drukfouten op haar producten, welke al dan niet juist of foutief zijn ingegeven door de contractant. 

AANSPRAKELIJKHEID

 • Indien door Cadeaumomenten geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Cadeaumomenten jegens de contractant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 • Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Cadeaumomenten beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 • Onverminderd het bovenstaande is Cadeaumomenten niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de contractant.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Cadeaumomenten of zijn ondergeschikten.

OVERMACHT

 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet – voorzien, waarop Cadeaumomenten geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cadeaumomenten niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Cadeaumomenten worden daaronder begrepen.
 • Cadeaumomenten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Cadeaumomenten zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zoveel Cadeaumomenten ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Cadeaumomenten gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Zie de algemene voorwaarden.


MEER WETEN?

Mochten er nog vragen zijn over de garantie- en retourvoorwaarden van Cadeaumomenten of andere vragen, dan staat op de contactpagina hoe wij te bereiken zijn.